Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Tecnotree Oyj (”Tecnotree” tai ”Yhtiö”) on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvoitteet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti ja joka noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnoinnissaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Tecnotreen yhtiöjärjestystä, hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Tecnotree ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tecnotree-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Tecnotree noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2016 (”Hallinnointikoodi”). Tecnotree noudattaa kaikkia Hallinnointikoodin suosituksia. Tämä selvitys on laadittu Hallinnointikoodin mukaisesti ja on annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Hallinnointikoodi löytyy internetsivuilta www.cgfinland.fi. Tämä selvitys on nähtävissä Tecnotreen internetsivuilla www.tecnotree.com sekä Tecnotreen vuoden 2018 vuosikertomuksessa.