Rahoitus, rahavirta ja tase

Yhtiön rahatilanne oli tilikauden aikana tiukka, mutta yhtiöön tehdyt uudet pääomasijoitukset syksyllä 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana ovat merkittävästi parantaneet yhtiön kassatilannetta.

Tecnotreen käyttöpääoma väheni tilikauden aikana 2,0 miljoonalla eurolla (kasvoi 0,9 miljoonalla eurolla).

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me
(lisäys-/vähennys+)
2018 2017
Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 3,3 2,8
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 0,3 0,4
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -1,6 -4,1
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ 2,0 -0,9

Projektien tuloutukset kirjataan muihin saataviin ja kun sopimuksen mukaan asiakasta voidaan laskuttaa, saatavat siirretään myyntisaataviin.

Tecnotreen rahavarat vuoden lopussa olivat 4,2 miljoonaa euroa (2,3). Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa positiivinen. Tilikauden rahavarojen muutos oli 1,9 miljoonaa euroa positiivinen.

Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 28,6 miljoonaa euroa (31,8). Bruttoinvestoinnit tilikaudella oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2) eli 0,0 % (0,5 %) liikevaihdosta. Korollinen vieras pääoma oli 17,0 miljoonaa euroa (18,2). Omavaraisuusaste oli -24,3 % (-19,1 %). Omaan pääomaan on tilikaudella syntynyt 0,7 miljoonan euron (-1,2) suuruinen negatiivinen muuntoero johtuen pääosin Intian rupiasta (INR).