Riskit ja lähiajan epävarmuustekijät


Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät liikevaihdon kehitykseen, projekteihin, niiden ajoitukseen, myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Lisäksi Tecnotreellä on emoyhtiön negatiivisen oman pääoman aiheuttama riski. Rahoitukseen saatavuuteen ja riittävyyteen liittyvät riskit ovat lieventyneet uusien pääomasijoitusten myötä. Fitzroy merkitsi yhteensä 52.555.040 yhtiön uutta osaketta 2,09 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa noin 0,04 euroa. Lisäksi, Fitzroyn on merkinnyt 72.444.960 vapaasti siirrettävissä olevaa optiota, jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, haltijansa merkitsemään 72.444.960 Tecnotreen uutta osaketta 2,91 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla.

Yhtiö on laatinut kassavirtaennusteen, jonka mukaisesti yhtiön 12 kuukauden kassavirta on positiivinen. Laaditun kassavirtaennusteen toteutuminen ja siten toiminnan jatkuvuuden varmistaminen edellyttää liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasolla ja kulujen hallintaa suunnitellusti.

Liiketoimintaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät
Osana strategista muutostaan ja liiketoiminnan tehostamista Tecnotree on siirtämässä toimintansa painopistettä palveluista tuotepohjaisiin ratkaisuihin. Tähän muutokseen saattaa liittyä riskejä, kuten uusien tuotteiden tuotekehitysaika, tuotteiden saaminen markkinoille oikea-aikaisesti, kilpailutilanne sekä kyky vastata asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksiin.

Riippuvuus avainasiakkaista
Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti suurempia ja kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 84 % vuonna 2018 (88 %). Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi sisältää myös riskejä.

Yhtiön näkemyksen yhtiöön tehdyt pääomasijoitukset syksyllä 2018 vuoden 2019 alussa auttavat palauttamaan nykyisten asiakkaiden luottamusta yhtiön toimintaan ja johtavat uusiin tilauksiin.

Asiakasprojektien toteutuminen, kannattavuus ja ennustettavuus
Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi syntyä ennakoimattomia kustannuksia. Vastuita pyritään rajoittamaan mm. asiakassopimuksissa sovittavin vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakassopimuksiin liittyvien mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi vakuutussopimuksen mukaisesti.

Projektien toteutukseen liittyy riskejä. Riskejä sisältyy muun muassa uutta tuotekehitystä edellyttäviin projekteihin, joissa uusien tuoteominaisuuksien luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Lisäksi projektimyynnissä liikevaihto ja tulos vaihtelevat vuosineljänneksittäin, ja vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.

Kansainväliseen toimintaan, saamisiin ja kehittyviin markkinoihin liittyvät riskit
Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä saamisia. Suurin osa Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista useissa on sekä poliittisia että taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan luottotappioita. Viranomaisten harjoittama ulkomaan maksuliikenteen säännöstely ja kansainväliset sanktiot vaikeuttavat toimintaa joissakin maissa. Erilaiset säädökset voivat vaihtua usein ja ne voivat olla tulkinnanvaraisia. Monissa maissa on yleinen käytäntö maksaa laskut viiveellä. Näiden syiden vuoksi asiakasmaksujen ennustaminen on usein vaikeaa.

Valuuttariskit
Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille, mutta myös muille tuloslaskelma- ja tase-erille sekä rahavirralle. Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on Yhdysvaltain dollareissa. Intian rupian valuuttakurssimuutoksilla saattaa olla olennaista vaikutusta konsernin tulokseen Intiassa olevan suuren henkilöstömäärän ja muiden rupiamääräisten kustannusten vuoksi. Konsernin sisäiset saamiset ja velat aiheuttavat kurssieroja konsernin tuloslaskelmaan, koska tyypillisesti konserniyhtiöillä on eri toimintavaluutta.

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskit
Yhtiön kassatilanne on parantunut uusien pääomasijoitusten myötä. Tilikauden aikana yhtiö lyhensi 1,2 miljoonaa euroa saneerausohjelman mukaista velkaa.
Tuleva erääntymisaikataulu
Maksuvalmiusriski 2018, Me Tase-arvo Rahavirta Erääntynyt 0 - 3 kk 3-12 kk 1-3 vuotta Yli 3 vuotta
Vakuudelliset saneerausvelat, korolliset 16,6 16,6
0,0 4,5 3,3 8,9
Lainojen korkomaksut 0,0 1,3
0,0 0,3 0,7 0,3
Ostovelat 3,6 3,6 1,7 0,3 0,4 1,1 0,0
Korottomat lainat 4,0 4,0
0,0 0,3 1,6 2,1
YHTEENSÄ 24,2 25,5 1,7 0,3 5,5 6,7 11,3
 

Erääntyneistä ostoveloista 1,1 miljoonaa euroa oli enemmän kuin 90 päivää erääntyneitä.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta
Tecnotree Oy:n konsernitilinpäätös vuodelta 2018 on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Yhtiöön tehdyt uudet pääomasijoitukset syksyllä 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana ovat parantaneet yhtiön kassatilannetta merkittävästi. Yhtiö on laatinut kassavirtaennusteen, jonka mukaisesti yhtiön 12 kuukauden kassavirta on positiivinen. Laaditun kassavirtaennusteen toteutuminen ja siten toiminnan jatkuvuuden varmistaminen edellyttää liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasolla ja kulujen hallintaa suunnitellusti.

Vuonna 2019, yhtiön tekemiin myynnin ennusteisiin ja saatuihin uusiin pääomasijoituksiin perustuen, se investoi tuoteportfolioonsa ja markkinoiden laajentamiseen, panostaen jatkuvaan kustannusten hallintaan tarpeellisten kassavarojen ylläpitämiseksi ja kannattavuuden varmistamiseksi vuoden jokaisena vuosineljänneksenä. Tecnotree jatkaa kustannusten optimoinnin lisäksi valuuttariskin ja lähdeverojen minimointia uusien toimenpiteiden avulla.

Verotus
Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyy useita veroasioita. Paikalliset verolait muuttuvat nopeasti ja niiden tulkinta voi olla ristiriitaista. On mahdollista, että eri maiden verottajat vaativat saman tulon verottamista. Järjestelmien ja palveluiden myyntiin liittyy usein lähdevero, jonka hyvittäminen tulonsaantimaassa ei ole kiistatonta. Suomessa Tecnotreellä on runsaasti verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja aiemmilta tilikausilta, joita voidaan hyödyntää verotuksessa.

Tecnotree soveltaa pääsääntöisesti ns. cost plus -menetelmää siirtohinnoittelussaan. Tämä selkeyttää eri maissa kirjattavaa verotettavaa tulosta. Konsernin tehdessä tappiota menetelmän soveltamisesta kuitenkin seuraa se, että tytäryhtiömaissa joudutaan maksamaan veroja. Myös osingoista joudutaan usein maksamaan lähdeveroja.