Tuloskehitys

Tecnotree erittelee liiketuloksensa seuraavasti:

TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me 2018 2017
Liikevaihto 41,9 55,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2
Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja -36,1 -45,5
Oikaistu liiketulos ¹ 5,9 9,8
Kertaluonteiset kulut -0,6 -17,8
LIIKETULOS 5,3 -8,0
Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja -1,1 -0,8
Kurssivoitot ja tappiot 0,3 -1,8
Tuloverot -4,9 -5,0
Oikaistu kauden tulos ² 0,1 2,3
Kertaluonteiset erät -0,6 -17,8
TILIKAUDEN TULOS -0,5 -15,5¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia eriä.

² Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman kertaluonteisia eriä.

Tecnotreen tilikauden liikevaihto oli 41,9 miljoonaa euroa (55,1). Oikaistu liiketulos oli 5,9 miljoonaa euroa (9,8) ja liiketulos oli 5,3 miljoonaa euroa (-8,0). Tilikauden oikaistu tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (2,3) ja tilikauden tulos -0,5 miljoonaa euroa (-15,5).

Tilikauden rahoituseriin kirjattiin kurssiero oli 0,3 miljoonaa euroa (-1,8). Tecnotreen toiminnallista tulosta on syytä tarkastella ilman valuuttakurssivaikutusta, minkä vuoksi se on esitetty edellä olevassa laskelmassa erillisenä. Rahoituserissä olevat valuuttakurssierot koostuvat pääosin konsernin sisäisistä eristä syntyneistä kurssieroista, joilla ei ole välitöntä vaikutusta konsernin kassavirtaan.

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat tilikaudella yhteensä 0,8 miljoonaa euroa nettotappiota (2,5 nettotappiota) ja ne jakaantuivat seuraavasti:

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, Me 2018 2017
Korkotuotot 0,3 0,2
Valuuttakurssivoitot 0,5 0,1
Muut rahoitustuotot 0,0 0,0
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 0,8 0,4
Korkokulut -0,5 -0,6
Valuuttakurssitappiot -0,2 -1,9
Muut rahoituskulut -1,0 -0,4
RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ -1,7 -2,9
RAHOITUSERÄT YHTEENSÄ -0,8 -2,5

Tilikauden verot olivat 4,9 miljoonaa euroa (5,0) ja ne muodostuivat seuraavista eristä:

TULOSLASKELMAN VEROT, Me 2018 2017
Ulkomailla maksetut lähdeverot -3,9 -4,6
Lähdeverojaksotuksen muutos 0,1 0,2
Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat verot -0,9 -0,5
Aikaisempien tilikausien verot -0,0 0,0
Laskennallisen verovelan ja -saamisen muutokset 0,0 0,0
Muut erät -0,2 0,0
TULOSLASKELMAN VEROT YHTEENSÄ -4,9 -5,0


Osakekohtainen tulos oli -0,00 euroa (-0,13). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa -0,04 euroa (-0,05).