Avainluvut

VUOSI 2018

  • Tilikauden liikevaihto oli 41,9 miljoonaa euroa (55,1)
  • Oikaistu liiketulos oli 5,9 miljoonaa euroa (9,8) ja liiketulos oli 5,3 miljoonaa euroa (-8,0).
  • Oikaistu tilikauden tulos oli 0,1 miljoonaa (2,3) ja tilikauden tulos -0,5 miljoonaa euroa (-15,5).
  • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa (4,8) ja rahavarat vuoden lopussa olivat 4,2 miljoonaa euroa (2,3).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,00 miljoonaa euroa (-0,13).
  • Kertaluonteisia eriä oli 0,6 miljoonaa euroa kuluja henkilöstövähennyksistä (17,8 miljoonaa euroa sisältäen liikearvon alaskirjauksen 16,7 miljoonaa euroa ja henkilöstövähennyksestä johtuneita kuluja 1,1 miljoonaa euroa).

2018 2017 2016 2015 2014


Liikevaihto, M€ 41,9 55,1 60,1 76,5 74,0
Liikevaihto, muutos % -23,9 -8,3 -21,4 3,4 0,1
Oikaistu liiketulos, M€ ¹ 5,9 9,8 1,2 12,0 3,7
Liiketulos, M€ 5,3 -8,0 -10,1 11,7 3,3
% liikevaihdosta 12,6 -14,5 -16,8 15,2 4,4
Tulos ennen veroja, M€ 4,4 -10,5 -5,6 7,8 -2,4
Oikaistu tilikauden tulos, M€ ² 0,1 2,3 -4,2 0,6 -8,9
Tilikauden tulos, M€ -0,5 -15,5 -6,3 0,2 -9,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,00 -0,13 -0,05 0,00 -0,08
Tilauskanta, M€ 21,2 26,2 24,9 26,8 38,9
Rahavirta investointien jälkeen, M€ 1,7 4,8 -0,9 6,3 -1,8
Rahavarojen muutos, M€ 1,9 -0,9 -3,0 4,2 -4,2
Rahavarat, M€ 4,2 2,3 3,5 6,4 2,5
Omavaraisuusaste % -22,8 -19,1 17,9 23,9 22,5
Nettovelkaantumisaste %

195,6 145,2 172,7
Henkilöstö tilikauden lopussa 543 666 818 934 993
1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä. Liiketuloksen oikaisut tilikaudella 2018 olivat 0,6 miljoonan euron kulut henkilöstövähennyksistä.
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä
Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskeviin uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta"

 

Määriltään merkittävät liiketapahtumat, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia, harvoin toistuvia tai rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, käsitellään raportointikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. Tecnotreen määritelmän mukaan tällaisia eriä ovat esimerkiksi omaisuuden arvonalentumiset ja tytäryhtiöiden aikaisemman omistuksen uudelleen arvostamiset, liiketoimintojen ja toimipisteiden lopettamiskulut, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut ja työsuhteiden päättymiseen liittyvät kulut. Liiketuloksen 0,6 miljoonan euron oikaisu tilikaudella johtui henkilöstövähennyksistä. (17,8 miljoonaa euroa sisältäen liikearvon alaskirjauksen 16,7 miljoonaa euroa ja 1,1 miljoonan euron kulut henkilöstövähennyksistä).