Emoyhtiön rahoituslaskelma

1 000 €
1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto/ tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 917 1 864
Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 239 318
Rahoitustuot ja kulut Rahoitustuotot ja kulut 605 2 317

Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua 1 788 887
Käyttöpääoman muutos:


Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) 11 064 1 964

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 335 409

Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -6 349 1 620
Rahoitustuotot ja -kulut
-859 -133
Maksetut verot -3 956 -3 879
Liiketoiminnan rahavirta -50 5 366
Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

Tuotot aineettomien tai aineellisten hyödykkeden myynnistä

Investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot
35
Lainojen takaisinmaksut -1 795 -6 254
Osakeannista saadut maksut 2 090
Muutokset pantatuissa rahavaraoissa
1 036
Muut rahoituskulut
-330
Rahoituksen rahavirta 295 -5 513
Rahavarojen muutos 245 -148
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 623 770
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 868 623