Emoyhtiön tase

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Vastaavaa


Pysyvät vastaavat


Aineettomat hyödykkeet 9 194 233
Aineelliset hyödykkeet 10 1 095 1 296
Osuudet saman konsernin yrityksissä 11 8 794 8 825
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 11
299
Pysyvät vastaavat yhteensä
10 084 10 652
Vaihtuvat vastaavat


Vaihto-omaisuus 12 126 460
Pitkäaikaiset saamiset 13 45 27
Lyhytaikaiset saamiset 14 15 216 27 728
Rahat ja pankkisaamiset 15 868 623
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
16 255 28 838
Vastaavaa yhteensä
26 338 39 490
Vastattavaa


Oma pääoma 16

Osakepääoma
1 346 1 346
Ylikurssirahasto
847 847
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
2 090
Edellisten tilikausien voitto/tappio
-5 141 -3 397
Tilikauden voitto/tappio
-6 839 -1 863
Oma pääoma yhteensä
-7 698 -3 067
Pakolliset varaukset 17 315 23
Vieras pääoma


Pitkäaikainen vieras pääoma 18 17 204 22 748
Lyhytaikainen vieras pääoma 18 16 517 19 786
Vieras pääoma yhteensä
33 721 42 534
Vastattavaa yhteensä
26 338 39 490