16. Oma pääoma

1 000 € 2018 2017Osakepääoma 1.1. 1 346 1 346
Osakepääoma 31.12. 1 346 1 346Ylikurssirahasto 1.1. 847 847
Ylikurssirahasto 31.12. 847 847Sidottu oma pääoma yhteensä 2 193 2 193Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

Osakeanti 2 090
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 2 090Edellisten tilikausien tulos 1.1. -5 260 -3 397
Laadintaperiaatteen muutokset 118
Edellisten tilikausien tulos 31.12. -5 141 -3 397Tilikauden tulos -6 839 -1 863Vapaa oma pääoma yhteensä -9 891 -5 260Oma pääoma yhteensä -7 698 -3 067Tecnotreen puolivuotiskatsauksen 2015 valmistuttua todettiin, että Tecnotree Oyj:n oma pääoma oli negatiivinen. Yhtiön hallitus totesi oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden lopussa yhtiön oma pääoma oli 7 698 tuhatta euroa negatiivinen (3 067 tuhatta euroa negatiivinen).


Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely lakkasi.


Yhtiöllä ei ollut jakokelpoisia varoja vuoden 2018 lopussa eikä myöskään vuoden 2017 lopussa. Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 6 839 tuhatta euroa, jätetään omaan pääomaan.