18. Pitkä- ja lyhytaikainen vieraspääoma

1 000 € 2018 2017Pitkäaikainen vieras pääoma
Saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 12 142 16 606
Lainat samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 34 289
Saneerausvelat päävelkojalta, korottomat 3 725 3 996
Muut saneerausvelat, korottomat 1 109 1 556
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 194 301
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 17 204 22 748Lyhytaikainen vieras pääoma
Saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 4 465 1 096
Saneerausvelat päävelkojalta, korottomat 272 400
Muut saneerausvelat, korottomat 444 651
Ostovelat 1 395 3 331
Siirtovelat 2 790 4 317
Muut velat 603 164
Yhteensä 9 969 9 958Lyhytaikaiset velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Konserniostovelat 6 328 8 503
Muut konsernisiirtovelat 220 1 348
Yhteensä 6 548 9 851Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 16 517 19 809Siirtovelkojen olennaiset erät
Muut jaksotetut henkilöstökulut 728 1 300
Lähdeverojaksotus (liite 8) 980 1 050
Jaksotetut korkokulut
415
Jaksotetut agenttipalkkiot 301 326
Korkosuojausten arvostus
128
Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset 433 288
Muut siirtovelat 348 810
Yhteensä 2 790 4 317Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelmaan liittyen 12,1 miljoonaa euroa pitkäaikaista korollista velkaa (16,6) ja 4,5 miljoonaan euroa lyhytaikaista korollista (1,1) velkaa sekä 3,7 miljoonaa euroa (4,0) pitkäaikaista korotonta velkaa ja 0,3 miljoonaan euroa (0,4) lyhytaikaista korotonta velkaa päävelkojalle. Saneerausvelat yhteensä päävelkojalle oli 20,6 miljoonaa euroa.


Saneerausohjelman mukaiset maksut erääntyvät puolivuosittain kesä- ja joulukuun lopussa. Maksuohjelman mukaan viimeiset erät maksetaan kesäkuussa 2025. Tarkat tiedot maksuohjelmasta löytyvät yrityssaneerausohjelman liitteestä 15, joka on julkaistu Tecnotree Oyj:n julkaisemassa pörssitiedotteessa 30.9.2016 otsikolla Saneerausohjelmaehdotus.


Ylläoleviin velkoihin sisältyy sanneerausvelkoja seuraavasti:1 000 € 2018 2017Tavalliset saneerausvelat, korottomat 1 552 2 206
Tavalliset saneerausvelat päävelkojalta, korottomat 3 997 4 396
Vakuudelliset saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 9 654 9 654
Yrityskiinnitysvelat päävelkojalta, korolliset 6 952 7 881
Saneerausvelat yhteensä 22 156 24 13720 604