Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolakia (1997/1336), kirjanpitoasetusta (1997/1339) sekä muita tilinpäätöstä koskevia lakeja ja ohjeita noudattaen. Tilinpäätöksen laatimisessa on myös noudatettu toiminnan jatkuvuuden periaatetta. Tecnotree jätti 5.3.2015 yrityssaneeraushakemuksen Espoon käräjäoikeuteen, jonka käräjäoikeus vahvisti 15.11.2016 täydennetyn yrityssaneerausohjelman mukaisesti. Lisätietoja yrityssaneerauksesta on annettu liitetiedossa 20, ja perustelut toiminnan jatkuvuuden periaatteen noudattamiselle on annettu konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.

Tecnotree Oyj:n vuodelta 2018 on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Tätä perustellaan seuraavilla seikoilla:

Yhtiöön tehdyt uudet pääomasijoitukset syksyllä 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana ovat parantaneet yhtiön kassatilannetta merkittävästi. Yhtiö on laatinut kassavirtaennusteen, jonka mukaisesti yhtiön 12 kuukauden kassavirta on positiivinen. Laaditun kassavirtaennusteen toteutuminen ja siten toiminnan jatkuvuuden varmistaminen edellyttää liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasolla ja kulujen hallintaa suunnitellusti. Vuonna 2019, yhtiön tekemiin myynnin ennusteisiin ja saatuihin uusiin pääomasijoituksiin perustuen, se investoi tuoteportfolioonsa ja markkinoiden laajentamiseen, panostaen jatkuvaan kustannusten hallintaan tarpeellisten kassavarojen ylläpitämiseksi ja kannattavuuden varmistamiseksi vuoden jokaisena vuosineljänneksenä. Tecnotree jatkaa kustannusten optimoinnin lisäksi valuuttariskin ja lähdeverojen minimointia uusien toimenpiteiden avulla.

Lisäksi Tecnotreellä on emoyhtiön negatiivisen oman pääoman aiheuttama riski.

Tecnotreen toimintaan liittyviä epävarmuustekijöitä on selvitetty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa kohdassa ”Riskit ja epävarmuustekijät”. Rahoitusriskien hallinta on myös kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 23. Yrityssaneerauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28.

Ulkomaanrahan määräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan kirjanpitoon tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä ulkomaanrahanmääräiset saamiset ja velat, myös johdannaissopimuksin suojatut, on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivänä Euroopan Keskuspankin noteeraamaan keskikurssiin.

Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot käsitellään liikevaihdon tai hankinnan ja valmistuksen oikaisuerinä. Rahoituksen kurssierot on kirjattu rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Tase-erien muuntamisesta aiheutuvat kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti.

Tecnotreen solmimat johdannaissopimukset ovat valuuttatermiinejä ja -optioita, jotka on hankittu valuuttamääräisten myyntisaamisten suojaamiseksi. Yhtiön politiikkana on suojata maksimissaan valuuttamääräinen nettopositio enintään 12 kuukauden periodilta.

Suojaamistarkoituksessa otetut johdannaiset merkitään kirjanpitoon alun perin hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon perustuen tilinpäätöspäivän termiinihintoihin.

Suojaamistarkoituksessa otettujen johdannaisten kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti oikaisemaan vastaavista suojattavista eristä kirjattuja kurssieroja.

Liikevaihto

Emoyhtiön 2018 tuloutusperiaatteita on muutettu vastaamaan konsernissa noudetettuja uusia periaatteita. Laadintaperiaatteen muutoksen vaikutus on kirjattu avaavan taseen voittovaroja oikaisten. Emoyhtiö kirjaa liikevaihdon luovutuksen mukaan projektien osakokonaisuuksien valmistuttua. Konsernin tuloutusperiaatteet esitetään kohdassa "Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet".

Eläkejärjestelyt

Suomessa lakisääteinen ja mahdollinen lisäeläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkejärjestelyistä aiheutuvat kulut kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jota veloitus koskee.

Leasing

Leasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina. Tilinpäätöshetken sopimusperusteisesti jäljellä olevat leasingmaksut on esitetty tilinpäätöksessä vastuina.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot on kirjattu suoraan sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet lukuun ottamatta konehankintoja, jotka poistetaan kolmen vuoden tasapoistoin.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti välittömän hankintamenon tai sitä alhaisemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat:

  • Aineettomat oikeudet 3-10 vuotta
  • Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta
  • Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta
  • Koneet, laitteet ja kalusto 3-5 vuotta
  • Atk-laitteet ja järjestelmät 3-5 vuotta

 

Johdannaiset

Yhtiön solmimat johdannaissopimukset ovat valuuttatermiinejä ja -optioita sekä koronvaihtosopimuksia. Johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon, joka määritetään käyttämällä vastapuolen markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella kun ne syntyvät.

Tilkauden 2018 lopussa ei ollut johdannaissopimuksia.