Emoyhtiön tuloslaskelma

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto 1 27 386 47 136
Liiketoiminnan muut tuotot 2 84 208
Materiaalit ja palvelut 3 -1 327 -899
Henkilöstökulut 4 -8 012 -9 655
Poistot ja arvonalentumiset 5 -239 -318
Liiketoiminnan muut kulut 6 -20 204 -32 699
Liikevoitto/(tappio)
-2 312 3 773
Rahoitustuotot ja -kulut 7 -604 -1 909
Voitto/(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
-2 917 1 864
Tuloverot 8 -3 923 -3 726
Tilikauden voitto/(tappio)
-6 839 -1 863