5. Poistot

1 000 € 2018 2017
Poistot hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet -39 -39
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset -111 -184

Koneet ja kalusto -89 -95
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -239 -318