6. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2018 2017Alihankinta -1 407 -1 620
Toimistohallintoon liittyvät kulut -1 841 -2 539
Matkakulut -752 -1 033
Agenttipalkkiot -624 -603
Saamisten arvonalentumiset -756 -1 040
Vuokrakulut -331 -826
Ostetut ammatilliset palvelut -1 761 -1 351
Markkinointikulut -158 -316
Konsernin sisäiset liiketoiminnan muut kulut -12 574 -23 372
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -20 204 -32 699Arvonalentumistappioita myyntisaamisista on kirjattu yhteensä 116 tuhatta euroa (474) sekä projekteihin liittyvistä siirtosaamisista yhteensä 639 tuhatta euroa (566).


Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastus KPMG Oy Ab -154 -144
Veroneuvonta KPMG Oy Ab -2 -2
Muut palvelut KPMG Oy Ab -5 -7
Muut palvelut muut

Tilintarkastajien palkkiot yhteensä -161 -152