8. Tuloverot

1 000 € 2018 2017Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -99 -4
Ulkomailla maksetut lähdeverot -3 893 -3 876
Lähdeverojaksotuksen muutos 70 153
Tuloverot yhteensä -3 923 -3 726Yhtiö on verotuksessaan jättänyt vähentämättä tutkimus- ja kehitysmenoja tuhatta euroa 71 282 (76 880), jotka yhtiö voi vähentää vapaasti valittavina summina määräämättömän ajanjakson kuluessa. Vuosien 2017 ja 2018 lopussa yhtiöllä ei ole enää vahvistettuja tappioita Suomessa. Muut väliaikaiset vähennyskelpoiset verot ovat 2 418 tuhatta euroa (2 374). Näistä ei ole kirjattu laskennallista verosaamista niiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia.