Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 € 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos: -514 -15 492
Oikaisut tilikauden tulokseen:

Poistot 586 696
Liikearvon alentuminen
16 660
Rahoitustuot ja kulut 845 3 010
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua 197 1 343
Tuloverot 4 944 4 980
Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 3 302 2 756
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 335 409
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -1 624 -4 113
Rahoitustuotot ja -kulut -760 198
Maksetut verot -5 573 -5 430
Liiketoiminnan rahavirta 1 737 5 016Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -40 -216
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 1 32
Investointien rahavirta -40 -217Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot
131
Lainojen takaisinmaksut -1 461 -5 290
Osakeannista saadut maksut 2 090
Muut rahoituskulut -247 -533
Rahoituksen rahavirta 382 -5 693Rahavarojen muutos 2 080 -893
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 2 293 3 503
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -215 -316
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 4 158 2 294