Konsernin tase

1 000 € Liite
31.12.2018 31.12.2017

Varat


Pitkäaikaiset varat

Muut aineettomat hyödykkeet 12
199 263
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13
1 527 2 061
Laskennalliset verosaamiset 14
566 589
Pitkäaikaiset saamiset 15
688 670
Pitkäaikaiset varat yhteensä

2 980 3 584

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 16
126 460
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17
16 573 22 882
Tuloverosaamiset

4 717 2 628
Rahavarat 18
4 158 2 293
Lyhytaikaiset varat yhteensä

25 574 28 264

Varat yhteensä

28 554 31 847


Oma pääoma ja velat


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

1 346 1 346
Ylikurssirahasto

847 847
Muuntoerot

-10 442 -9 695
Muut rahastot

4 099 2 020
Kertyneet voittovarat

-2 563 -804
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 19
-6 713 -6 285
Määräysvallattomien omistajien osuus

211 197
Oma pääoma yhteensä

-6 502 -6 089

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 21
12 480 16 968
Pitkäaikaiset korottomat velat 22
5 345 6 393
Eläkevelvoitteet 20
510 859
Pitkäaikaiset velat yhteensä

18 335 24 220

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 21
4 536 1 231
Ostovelat, varaukset ja muut velat 22
9 566 11 634
Tuloverovelat 22
2 618 851
Lyhytaikaiset velat yhteensä

16 720 13 716

Oma pääoma ja velat yhteensä

28 554 31 847