17. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2018 2017Myyntisaamiset yhteensä 11 609 15 294Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, keskeneräiset työt
-2 471
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, valmistuneet työt
2 026
Muut toimitussopimuksiin perustuvat siirtosaamiset 1 434 5 105
Projekteihin liittyvät siirtosaamiset yhteensä 1 434 4 660Lyhytaikaiset muut siirtosaamiset 2 141 2 460
Lyhytaikaiset muut saamiset 1 389 469
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä 16 573 22 882Suuri osa myyntisaamisista on kahdelta merkittävältä asiakkaalta, jotka esitetty liitetiedossa 1 sekä luottoriskikappaleessa liitetiedossa 23. Tilikaudella kirjatut arvonalentumistappiot myyntisaamisista sekä projekteihin liittyvistä siirtosaamisista on esitetty liitetiedossa 7.


Saamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 24.


1 000 € 2018 2017Lyhytaikaisten muiden siirtosaamisten olennaiset erät:
Arvonlisäverosaamiset 96 58
Palveluverosaamiset Intiassa (Service Tax) 934 552
Ennakkomaksut 261 553
Muut siirtosaamiset 851 1 297
Siirtosaamiset yhteensä 2 141 2 460