20. Eläkevelvoitteet

Konsernilla on yksi etuuspohjainen eläkejärjestely Intiassa, johon kuuluu Intian tytäryhtiön koko henkilökunta. Eläkejärjestely muodostuu henkilöstön lakisääteisistä etuuksista työsuhteen päättyessä, ja etuuden suuruus määritetään loppupalkan ja työssäolovuosien perusteella.1 000 € 2018 2017Taseeseen merkitty eläkevelka määräytyy seuraavasti:
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 742 859
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo (-)

Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa 742 859Taseen muutosten täsmäytyslaskelma

Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa kauden alussa 859 930
Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu 166 196
Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 5 -105
Valuuttakurssierot -287 -163
Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa kauden lopussa 742 859Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti:
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 115 136
Korkotuotot (-) ja -menot (+) netto 51 60
Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu (liite 5) 166 196Velvoitteen nykyarvon muutokset:
Velvoite tilikauden alussa 865 988
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 106 136
Korkokulu 47 55
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuva voitto (-) / tappio (+)

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+) -6 -6
Kokemusperusteiset voitot (-) / tappiot (+) 11 -97
Valuuttakurssierot -34 -65
Järjestelystä maksetut etuudet (-) -246 -147
Velvoite tilikauden lopussa 743 865Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon muutokset:
Järjestelyyn kuuluvat varat tilikauden alussa
57
Korkotuotto
4
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoon sisältyviä eriä (+/-)
-3
Valuuttakurssierot
-4
Maksusuoritukset työnantajalta (+) 246 92
Järjestelystä maksetut etuudet (-) -246 -147
Järjestelyyn kuuluvat varat tilikauden lopussa

2018 2017Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset tilinpäätöspäivänä % %
Diskonttauskorko 7,2 6,9
Tuleva palkankorotusolettamus, ensimmäinen vuosi 8,0 8,0
Tuleva palkankorotusolettamus, myöhemmin 8,0 8,0Intiassa oletettu normaali eläkeikä on 60 vuotta. Henkilökunnan vaihtuvuuden oletetaan laskevan tasaisesti iän myötä, ollessa 1 % yli 55-vuotiailla ja 15 % alle 30-vuotiailla. Kuolevuutta koskevat oletukset tehdään aktuaarin ohjeistusten mukaan ja ne perustuvat tilastoihin ja kokemukseen.


Järjestelyihin kuuluvista varoista ei ole saatavissa tietoa, koska ne on yhteisesti sijoitettu vakuutusyhtiöllä.Herkkyysanalyysi


Alla olevan herkkyysanalyysin vaikutukset on laskettu niin, että oletuksen muutoksen vaikutusta laskettaessa on kaikkien muiden oletusten oletettu pysyvän ennallaan.


2018
Diskonttauskoron muutos, prosenttiyksikköä + 1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -18 21Tulevan palkankorotusolettamuksen muutos, prosenttiyksikköä + 1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € 20 -18


2017
Diskonttauskoron muutos, prosenttiyksikköä + 1% + 1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -26 16Tulevan palkankorotusolettamuksen muutos, prosenttiyksikköä + 1% + 1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € 15 -25