21. Korolliset velat

1 000 € 2018 2017Rahoitusleasingvelat, pitkäaikaiset 338 361
Lainat päävelkojalta, pitkäaikaiset, korolliset 12 142 16 606
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 12 480 16 968Rahoitusleasingvelat, lyhytaikaiset 72 39
Lainat päävelkojalta, lyhytaikaiset, korolliset 4 465 1 191
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 4 536 1 231Korolliset velat yhteensä 17 016 18 198


Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yhden vuoden kuluessa 150 120
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, 1-5 vuoden kuluessa 395 941
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yli 5 vuoden kuluessa

Yhteensä 545 1 061
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -135 -660
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 410 401Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yhden vuoden kuluessa 72 39
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, 1-5 vuoden kuluessa 338 361
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yli 5 vuoden kuluessa

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo, yhteensä 410 401Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelmaan liittyen 12,1 miljoonaa euroa pitkäaikaista korollista velkaa (16,6) sekä 4,5 miljoonaan euroa lyhytaikaista korollista (1,2) velkaa päävelkojalle.


Saneerausvelkojen erittely on esitetty liitetiedossa 28.