23. Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnan periaatteet
Rahoitusriskien hallinnan tehtävänä on konsernin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön vaikuttavien merkittäviempien rahoitusriskien tunnistaminen sekä niiden hallinta ja seuraaminen siten, että konsernin strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Hallituksen tehtäviin kuuluu varmistaa, että yrityksellä on kattava ja riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Konsernin valuuttariskien suojautumispolitiikka on hallituksen hyväksymä ja sen käytännön toteutuksesta vastaa konsernin talousjohtaja. Konsernilla on tavoitteena minimoida rahoitusmarkkinoiden volatiliteetin vaikutukset tunnistetuista merkittävistä markkinariskeistä konsernin tulokseen. Tecnotree-konserni ei sovella IFRS 9 -standardin mukaista suojauslaskentaa.
Rahoitusriskien hallinnan organisaatio
Rahoitusriskien hallintaprosessin tukena on konsernin johtoryhmä, joka käsittelee riskejä ja niiden hallintaa kokouksissaan säännöllisesti. Toimitusjohtaja raportoi merkittävimmät riskit hallitukselle. Konsernin valuutta-, korko- ja maksuvalmiusriskien hallinnasta vastaa yhtiön talousjohto hallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti.
Pääomarakenteen hallinta
Tecnotreen pääomarakenteen hallinnan tavoite on varmistaa rahan riittävyys ja tukea yhtiön kasvutavoitteita. Rakenteen hallinnan tavoitteena on myös turvata konsernin toimintaedellytykset pääomamarkkinoilla kaikissa olosuhteissa toimialan volatiliteetista riippumatta. Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan omavaraisuusasteella (equity ratio), jota laskettaessa oma pääoma on jaettu taseen loppusumman ja saatujen ennakoiden erotuksella.
Yhtiön hallitus totesi elokuussa 2015 konsernin emoyhtiön Tecnotree Oyj:n oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden 2018 lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 7 698 (3 067) tuhatta euroa negatiivinen ja konsernin oma pääoma oli 6 502 (6 089) miljoonaa euroa negatiivinen.
Omavaraisuusasteen osatekijät


1 000 € 2018 2017
Oma pääoma kauden lopussa -6 502 -6 089
Taseen loppusumma28 554 31 847
Saadut ennakot


Taseen loppusumma vähennettynä saaduilla ennakoilla 28 554 31 847
Omavaraisuusaste (equity ratio) -22,8% -19,1%
Maksuvalmiusriski
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla on tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi.
Tilinpäätöspäivänä konsernin rahavarat olivat 4 158 (2 293) tuhatta euroa.
Saneerauksen maksuohjelmassa konsernilla oli päävelkojalta vakuusvelkoja 9 654 tuhatta euroa, yrityskiinnitysvelkoja 6 952 tuhatta euroa sekä tavallisia saneerausvelkoja 3 997 tuhatta euroa
Kassavirta vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksittäin.
Tuleva erääntymisaikataulu
Maksuvalmiusriski 2018, Me Tase-arvo Rahavirta Erääntynyt 0 - 3 kk 3-12 kk 1-3 vuotta Yli 3 vuotta
Vakuudelliset saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 16 606 16 606

4 465 3 288 8 853
Lainojen korkomaksut
1 281

330 676 276
Ostovelat 3 621 3 621 1 729 340 443 1 109
Korottomat lainat 3 997 3 997

272 1 594 2 131
Johdannaisvelat


Yhteensä 24 224 25 506 1 729 340 5 510 6 667 11 260
Erääntyneistä ostoveloista 1,1 miljoonaa euroa oli enemmän kuin 90 päivää erääntyneitä.


Leasingvastuiden vähimmäisvuokrien kokonaismäärä on yhden vuoden kuluessa 150 tuhatta euroa ja 1 - 5 vuoden kuluessa 395 tuhatta eroa.

Maksuvalmiusriski 2017, Me Tase-arvo Rahavirta Erääntynyt 0 - 3 kk 3-12 kk 1-3 vuotta Yli 3 vuotta
Vakuudelliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 17 853 17 853
465 465 6 652 10 272
Lainojen korkomaksut 1 243 1 243
1 243


Ostovelat 5 498 5 498 2 946 640 333 1 579
Korottomat lainat 4 396 4 396

400 1 205 2 791
Johdannaisvelat 128 128

128

Yhteensä 29 118 29 118 2 946 2 348 1 326 9 436 13 063
Luottoriski
Luottoriski syntyy siitä mahdollisuudesta, että vastapuoli jättää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa täyttämättä. Vastapuolen luottokelpoisuus määrää riskin suuruuden. Rahoitusinstrumentteihin kohdistuva luottoriski on rahoitusvarojen kirjanpitoarvo, joka tilinpäätöshetkellä oli 15 767 tuhatta euroa (17 587). Yksityiskohtaisempi erittely rahoitusvaroista on esitetty liitetiedossa 24. Luottoriskin merkittävin yksittäinen erä on myyntisaamiset.
Talous- ja myyntitoiminnot seuraavat aktiivisesti asiakkaiden luottokelpoisuutta aiemman maksukäyttäytymisen perusteella sekä ulkoisista lähteistä saatavien raporttien avulla. Uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista. Luoton myöntäminen uuusille asiakkaille tai korkean riskiluokituksen omaaviin maihin vaatii aina talousjohtajan hyväksynnän. Tecnotree ei ole järjestänyt asiakkailleen asiakasrahoitusta kolmansien osapuolten kanssa.
Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan konsernia huomattavasti suurempia. Konsernin ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi sisältää riskejä. Kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 84 % vuonna 2018 (2017 vuonna 86 %) sekä myyntisaamisista 82 % tilikauden 2018 lopussa (2017 tilikauden lopussa 80 %). Kummankin asiakkaan emoyhtiöt ovat isoja listattuja yhtiöitä. Tecnotreen asiakkaat ovat lisäksi pääosin kehittyvillä markkinoilla, josta seuraa lisäriskejä kuten valuutansiirtosäännökset ja -rajoitukset, valuuttakurssien vaihtelut, verotus sekä muut poliittiset ja taloudelliset haasteet.
Taloustoiminto seuraa rahoituslaitosten luottokelpoisuutta. Emoyhtiön vastapuolet on rajoitettu rahoituslaitoksiin, jotka mainitaan konsernin kassanhallintapolitiikassa. Intian tytäryhtiöllä on oma rahoitustoiminto, ja sen vastapuolet noudattavat samaa konsernin kassanhallintapolitiikkaa. Muiden tytäryhtiöiden rahavarat pidetään mahdollisimman alhaisella tasolla.
Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappiovaraukset
1 000 € 2018 Luottotappiovaraukset -% 2017 Luottotappiovaraukset -%
Erääntymättömät myyntisaamiset 2 945

8 694


1-90 päivää erääntyneet myyntisaamiset 3 092 1 0% 2 756 100 4%
91-360 päivää erääntyneet myyntisaamiset 3 919 253 6% 2 856 396 14%
Yli 360 päivää 1 653 457 28% 989 372 38%
Yhteensä 11 609 711 6% 15 294 868 6%
Luottotappiovarausten muutos
1 000 € Luottotappiovaraukset 1.1.2018 Toteutuneet varaukset Peruuntuneet varaukset Uudet varaukset Luottotappiovaraukset 31.12.2018 Varauksen muutos
MEA & APAC 456 -268 -9 425 603 148
Eurooppa & Amerikka 412 -45 -267 8 108 -304
Yhteensä 868 -313 -276 433 711 -156
Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Suurin osa Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista useissa on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan luottotappioita. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurtaaan aktiivisesti ja uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista. Tilikaudella on kirjattu uusia luottotappioita yli vuoden vanhoista myyntisaamisista 280 tuhatta euroa (273). Yllä olevassa myyntisaamisten ikäjakaumataulukossa näytetään nettomyyntisaamiset eli arvonalentumiskirjausten jälkeen.
Markkinariskit
Valuuttariski
Konserni altistuu toiminnassaan markkinariskien osalta lähinnä valuuttariskeille. Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti saamisille ja tilauskannalle. Tecnotree-konsernin esittämisvaluutta on euro, mutta merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on Yhdysvaltain dollareissa. Konsernin avoin translaatioriski syntyy sijoituksista kuuteen ulkomaiseen tytäryhtiöön, Intiaan (Rupia, INR) Brasiliaan (Real, BRL), Argentiinaan (Peso, ARS), Malesiaan (Ringgit, MYR), Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (Dirham, AED) ja Nigeriaan (Naira, NGN).
Transaktioriski
Konsernin avoin valuuttapositio muodostuu valuuttamääräisistä myyntiin liittyvistä tase-eristä, rahavaroista, valuuttamääräisestä tilauskannasta ja valuuttamääräisistä osto- ja myyntisopimuksista.
Myyntisopimusten hyväksymispolitiikassa edellytetään, että sopimusvaluuttana käytetään euroa tai Yhdysvaltain dollaria. Myöskään sopimuksiin liittyviä saamisia ei saa sitoa muihin valuuttoihin. Myyntiyhtiöt, myydessään omaan maahansa, käyttävät laskutuksessaan paikallista valuuttaa. Jos myyntisopimuksissa käytettään muita valuuttoja kuin euroa, Yhdysvaltain dollaria tai myyntiyhtiön paikallista valuuttaa, vaaditaan siihen kirjallinen suostumus konsernin talousjohtajalta.
Vuoden 2018 ulkoisesta laskutuksesta 23 prosenttia oli euroina, 50 prosenttia Yhdysvaltain dollareina, 10 prosenttia Argentiinan Pesoina, 9 prosenttia Nigerian Nairoina, ja muut valuutat yhteensä 9 prosenttia. Avointen ARS ja NGN määräisten valuuttapositioiden osalta konserni ei ole tehnyt suojauksia. Syinä ovat mm. paikalliset valuuttasäännöstelyt ja suojausten korkeat kustannukset. Tecnotree-konserni ei suojaa muita ulkoisista transaktiopositioista syntyviä valuuttariskejä, koska ne eivät ole merkittäviä.
Argentiinan peso on yhtiön Argentiinan tytäryhtiön toiminnallinen valuutta. Vuoden 2018 aikana talouskriisi Argentiinassa johti talouden luokitteluun hyperinflaatioksi. Tämän kehityksen vuoksi sovellettavaksi tulee IAS 29 Taloudellinen Raportointi Hyperinflaatiomaissa -standardi, joka tarkoittaa sitä, että Argentiinan tytäryhtiön tilinpäätös on muutettava vastaavan raportointikauden alusta nykyiseksi ostovoimaksi, joka heijastaa hintaindeksiä raportointikauden lopussa. Alustavien laskelmien perusteella tämän muutoksen vaikutuksen arvioidaan olevan 0.14 miljoonaa euroa (AR $ 6,1 M) Argentiinan tytäryhtiön tuloslaskelmassa, joka on otettu huomioon konsernin rahoituskuluissa vuoden 2018 tilinpäätöksessä.
Sisäisistä transaktiopositioista voi myös syntyä valuuttariskejä. Intian tytäryhtiöllä on sisäisiä EUR-määräisiä saamisia, joista tilikaudella syntyi 238 (148) tuhannen euron suuruiset valuuttakurssivoitot Intian Rupian kurssimuutosten johdosta. Emoyhtiön BRL-määräisistä sisäisistä veloista syntyi tilikaudella 126 (7) tuhatta euroa valuuttakurssivoittoa, sisäisistä saamisista Nigeriassa sijaitsevalta tytäryhtiöltä 63 tuhatta euroa valuuttakurssivoittoa (2017: 437 tuhatta euroa valuuttakurssitappiota) ja sisäisistä saamisista Arabiemiirikunnissa sijaitsevalta tytäryhtiöltä 148 tuhatta euroa valuuttakurssivoitto (2017:640 tuhatta euroa valuuttakurssitappiota). Sisäiset transaktiopositiot eivät ole suojattu.
Yhtiö suojaa kassavirtaan liittyvää USD valuuttapositiotaan rullaavasti enintään 12 kuukauden ajanjaksolta maksimisssaan 100 prosenttia nettovaluuttapositiostaan. Suojausinstrumentteinä käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Tilinpäätöshetkellä suojausaste oli 0 prosenttia (0 %).
Yhtiön saamat USD määräiset rahasuoritukset vaihdetaan pääosin euroiksi. Osa rahavaroista pidetään kuitenkin USD valuutassa tulevia dollarimääräisiä maksuja varten.
Herkkyysanalyysi markkinariskeille
Emoyrityksen toimintavaluutta on euro. Ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ovat seuraavat:2018 2017 2018 2017
1 000 € Liite INR INR USD USD
Lyhytaikaiset nettovarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17 6 520 9 440 6 371 3 213
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset 17

1 851 1 927
Rahavarat 18

113 317
Ostovelat ja muut velat 22
-121 -444 -397
Lyhytaikaiset nettovarat yhteensä 6 520 9 319 7 891 5 059
Herkkyysanalyysissa on esitetty Intian Rupian (INR) sekä Yhdysvaltain dollarin (USD) heikkeneminen ja vahvistuminen euroon verrattuna, kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Muutosprosentti edustaa kyseiselle valuutalle mahdollista volatiliteettia edellisten 12 kuukauden aikana. Suoraa vaikutusta omaan pääomaan ei ole, koska suojauslaskentaa ei sovelleta.
1 000 € 2018 2017
Muutosprosentti, INR -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen 425 -425 641 -641
Muutosprosentti, USD -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen -717 877 -460 562
Translaatioriski
Tecnotree Intia ja sen tytäryhtiöt on yhdistetty Tecnotree-konserniin 6.5.2009 alkaen, ja konsernii on siten altistunut riskeille, jotka syntyvät kun INR-määräiset sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan, joka on euro. Avoin translaatioriski Intian alakonsernin osalta tilinpäätöspäivänä oli 6 636 tuhatta euroa (6 907). Tätä nettosijoitusta ei ole suojattu, johtuen lähinnä paikallisesta valuuttasäännöstelystä ja suojausten korkeista kustannuksista. Translaatioriskiherkkyyttä analysoitiin laskemalla Intian Rupian kymmenen prosentin vahvistuminen ja heikkeneminen euroon verrattuna, kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.2018 2017
1 000 € INR INR INR INR
Muutosprosentti -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen 2 339 -2 858 2 569 -3 140
Vaikutus omaan pääomaan -603 -737 -628 767
Tilikauden 2018 aikana Intian Rupia heikkeni euroon verrattuna 4 prosenttia, EUR/INR kurssi ollessa 2018 lopussa 79,7298 ja 2017 lopussa 76,6055. Tästä syntynyt muuntoero omassa pääomassa oli 1 527 tuhatta euroa negatiivinen.
Muihin tytäryhtiöihin tehdyistä nettosijoituksista ei muodostu merkittävää translaatioriskiä, joten niitä ei ole suojattu eikä herkkyysanalyysiä tehty. Tilikauden 2018 aikana Argentiinan Peso (ARS) kuitenkin muuttui euroon nähden poikkeuksellisen paljon. EUR/ARS kurssi vahvistui 93 prosenttia ollen 2018 lopussa 43,0692 ja 2017 lopussa 22,3390, mikä aiheutti 377 tuhannen euron suuruisen negatiivisen muuntoeron konsernin omaan pääomaan. Argentiinan tytäryhtiön osalta avoin translaatioriski tilikauden lopussa oli 286 tuhatta euroa (736).
Brasilian tytäryhtiön osalta avoin translaatioriski tilikauden lopussa oli -1 426 tuhatta euroa (-1 798), Malesian tytäryhtiön osalta 129 tuhatta euroa (114), Nigerian tytäryhtiön osalta -437 tuhatta euroa (-943) sekä vastaavasti Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa olevan tytäryhtiön osalta -1 792 tuhatta euroa (-1 413). Näistä tytäryhtiöistä valuuttakurssien muutosten takia syntyvä muuntoero omassa pääomassa tilikauden aikana oli 111 tuhatta euroa (295).
Korkoriski
Konsernin korkoriskin hallinnan painopisteet kohdistuvat pankkilainojen korkoriskin hallintaan ja likvidien varojen optimaaliseen hallintaan tuottavasti ja turvaavasti.
Tilikauden lopussa yhtiöllä oli korollisia lainoja päävelkojalta 16,6 miljoonaa euroa (17,8).
Korkoriskiherkkyyttä analysoitiin laskemalla yhden prosenttiyksikön korkomuutoksen vaikutus vuositasolla, kun otetaan mukaan konsernin merkittävimmät korkoinstrumentit yhteensä velkaa 12 448 tuhatta euroa (15 408). Tilinpäätöshetkellä korkojen yhden prosenttiyksikön nousu / lasku olisi pienentänyt / kasvattanut tulosta verojen jälkeen -140 / 140 tuhatta euroa (-97 / 97). Koron muutoksilla ei olisi ollut suoraa vaikutusta omaan pääomaan. Herkkyysanalyysissä on esitetty korkojen nousun tai laskun vaikutus kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.
Hintariski
Konserni ei omista pääoma- tai muita rahoitusinstrumentteja joiden arvot on sidottu muihin markkinahintoihin kuin korkoihin tai valuuttakursseihin.