1. Segmentti-informaatio

Tecnotree raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Eurooppa & Amerikka (Eurooppa sekä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen ylin operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.


Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut, jotka ovat kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun ja -toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Tuotehallinnan ja hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta segmentteihin, koska ne ovat luonteeltaan kiinteitä kuluja joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa segmenteille. Nämä kulut esitetään alla olevassa taulukossa kohdassa Muut segementit.


Tecnotree on vuoden 2018 aikana täsmentänyt kertaluonteisten kulujen käsittelytapaa segmenttiraportoinnissaan, siten että kertaluonteiset erät eivät vaikuta segmenttien tulokseen. Vertailukauden tietoja on muutettu vastaavasti.


Tecnotree ei kohdista raportoinnissaan varoja toimintasegmenteille.


Toimintasegmentit 2018

1 000 €
Eurooppa &
Amerikka
MEA &
APAC
Muut segmentit Konserni yhteensä


Liikevaihto (ulkoinen)
16 335 25 561
41 896


Segmentin tulos
7 698 6 426
14 124
Kohdistamattomat erät


-8 259 -8 259
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja *)


5 865
Kertaluonteiset kulut **)


-591
Liiketulos5 274


Toimintasegmentit 2017
1 000 €
Eurooppa &
Amerikka
MEA &
APAC
Muut
segmentit
Konserni yhteensä


Liikevaihto (ulkoinen)
24 165 30 910
55 075


Segmentin tulos
9 210 10 167
19 378
Kohdistamattomat erät:


-9 601 -9 601
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja9 777
Kertaluonteiset kulut-17 751
Liiketulos-7 974


Suomalaisilta asiakkailta saadut tuotot oli 549 tuhatta euroa (709) ja yhteensä kaikista muista maista 41 437 tuhatta euroa (54 366). Suomessa sijaitsevat pitkäaikaiset varat olivat tilinpäätöshetkellä 1 334 tuhatta euroa (1 528) ja yhteensä muissa maissa 1 646 tuhatta euroa (852).


*) Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja = Oikaistu liiketulos

**) henkilöstövähennyksistä aiheutuneita kertaluonteisia kuluja 591 tuhatta euroa.Tiedot merkittävimmistä asiakkaista


1 000 €
2018 2017


Liikevaihto % konsernin liikevaihdosta Liikevaihto % konsernin liikevaihdosta


Asiakas 1, toimintasegmentti: Eurooppa & Amerikka 14 834 35% 25 328 46%
Asiakas 2, toimintasegmentti: MEA & APAC 20 382 49% 22 194 40%