10. Tuloverot

1 000 € 2018 2017Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -889 -477
Ulkomailla maksetut lähdeverot -3 893 -4 640
Lähdeverojaksotuksen muutos (liite 23) 70 153
Aikaisempien tilikausien verot -37 -4
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos
-13
Muut välittömät verot -195
Tuloverot yhteensä -4 944 -4 980


Verokantatäsmäytys


Tuloslaskelman verokulun ja konsernin emoyhtiön yhteisöverokannalla (2018 ja 2017: 20,0 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma on esitetty alla.


Tulos ennen veroja 4 429 -10 511Verot laskettuna kotimaan verokannalla -886 2 102
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat -357 -990
Vähennyskelvottomat menot ja verovapaat tulot 160 -1 391
Lähdeverot -3 823 -4 487
Aikaisempien tilikausien verot -37 -4
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö
-211
Verot tuloslaskelmassa -4 944 -4 980