5. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

1 000 € 2018 2017Palkat ja palkkiot -16 539 -21 272
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -706 -1 125
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt (liite 20) -166 -196
Kulut muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista
-112
Muut henkilösivukulut -1 501 -2 467
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut yhteensä *) -18 911 -25 171*) sisältävät kertaluonteisia kuluja 591 tuhatta euroa (1 091) vuonna 2018
Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 27.Henkilöstö keskimäärin

Suomi 63 79
Irlanti 0 8
Muu Eurooppa 0 1
Intia 414 514
Muu Itä- ja Kaakkois-Aasia
1
Lähi-itä 76 70
Etelä-Amerikka 52 55
Yhteensä 605 727


Kannustinjärjestelmä


Konsernilla ei ollut osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä voimassa tilikausilla 2017 - 2018