6. Poistot ja arvonalentumiset

1 000 € 2018 2017
Poistot hyödykeryhmittäin:

Aineettomat hyödykkeet -68 -134
Konserniliikearvon arvonalennus
-16 660
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet


Rakennukset -111 -184

Koneet ja kalusto -246 -276

Koneet ja kalusto rahoitusleasing -162 -102
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -586 -17 355