8. Tutkimus- ja kehittämismenot

1 000 € 2018 2017Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden tuotekehityskulut -5 257 -5 973Tuotekehityskulut suhteessa liikevaihtoon 12,5% 10,8%
Tuotekehityskulut suhteessa kokonaiskuluihin 8,3% 9,4%Taulukossa "Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut" on esitetty tuotekehityskulut suhteessa liikevaihtoon ja kokonaiskuluihin viiden vuoden ajalta.