9. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2018 2017Rahoitustuotot
Rahoitustuotot lainoista ja muista saamisista 349 233
Muut rahoitustuotot 30 16
Kurssivoitot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista ja –veloista. 456 117
Rahoitustuotot yhteensä 834 366Rahoituskulut
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista korkojohdannaisista
-30
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -546 -674
Argentiinan hyperinflaatio -143
Muut rahoituskulut -817 -296
Kurssitappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista ja –veloista -173 -1 904
Rahoituskulut yhteensä -1 679 -2 903Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -845 -2 538
Rahoituserien valuuttakurssivoitot ja -tappiot koostuvat lähinnä emoyhtiön konsernivelkojen kurssieroista. Liikevoiton yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssivoittoa 183 tuhatta euroa vuonna 2018 (1 252 tappiota)